Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē

Fragments no 2015.gada 13.oktobra MK noteikumiem Nr. 591 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”

26. Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē:

26.1. no 1.–4.klases – bez nosacījumiem, izņemot atsevišķus gadījumus.

26.2. no 5.–8.klases – ja izglītojamais visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu un saņēmis ne vairāk kā vienu vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm;

26.3. no 10.–11.klases – ja izglītojamais visos izglītības programmā noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm;

26.4. vakara (maiņu), neklātienes un tālmācības programmās – ja izglītojamais ir saņēmis gada vērtējumu visos mācību priekšmetos un saņēmis ne vairāk kā divos mācību priekšmetos vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm, nosakot individuālu plānu nepietiekamo vērtējumu uzlabošanai nākamā mācību gada pirmā semestra laikā.

27. Papildu mācību pasākumi (konsultācijas) un pēcpārbaudījumi izglītojamam mācību gada beigās ir obligāti mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts.

….

31. Ja 1.–8.klases izglītojamais ir pārcelts nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā, tiek nodrošināta individuāla atbalsta pasākumu plāna izstrāde un īstenošana attiecīgā mācību priekšmeta turpmākai sekmīgai apguvei.

 

Apskatīt pilnu MK noteikumu Nr. 591 tekstu >>>