Vadība

Vineta Misgirda- Rīgas 84. vidusskolas direktore

Ilva Pakalne

Direktora vietniece (1.- 4.kl.)

Vita Brazēviča
Direktora vietniece (5.- 12.kl.)

Gunita Boltre
Direktora vietniece  (informātikas un tālmācības jautājumos)

Sandra Nagle
Direktora vietniece  (mācību procesa organizācijas jautājumos)

Inguna Upmane
Direktora vietniece (audzināšanas un ārpusstundu darbā);

Inga Čauna
Direktora vietniece (interešu izglītībā);

Laila Staļģe
Bērnu attīstības un izglītības centra (BAIC) vadītāja;

Alīna Kovzele
Ilgstoši slimojošu izglītojamo apmācības centra (ISIAC) vadītāja;

Inta Matisone
Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Maruta Eglīte
Sporta kompleksa vadītāja


Rīgas 84.vidusskolas
amatpersonu vai viņu pilnvaroto personu pieņemšanas laiks
mutvārdu iesniegumu iesniegšanai un izskatīšanai