Uzņemšana tālmācībā

 Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena ( neklātienes tālmācības formā) izglītības programmā uz 10.klasi notiek iesniegumu reģistrēšanas secībā.

Dokumentu pieņemšana

Dokumentus izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes vai neklātienes tālmācības formā) izglītības programmās, pieņem no 02.04.2014. līdz 27.06.2014. plkst. 9.00 14.00

Uzņemšana izglītības programmā notiek saskaņā ar izglītības iestādes uzņemšanas noteikumiem „Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās”.

1. Piesakoties vispārējās vidējās izglītības programmu apguvei kādā no vispārējās vidējās izglītības programmām, izglītojamais, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ne vēlāk kā vienu dienu pirms Skolas uzņemšanas rezultātu paziņošanas iesniedz:

1.1. skolas direktorei adresētu vecāku vai cita bērna likumiskā pārstāvja, vai pilngadīgā izglītojamā personisku iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas: izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods; izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā; izvēlētā izglītības programma; ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

1.2. apliecības par pamatizglītību kopiju, sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus, uz 10.klasi; uz 11. un 12.klasi – liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā) .

2. Pēc lēmuma par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā, izglītojamais iesniedz medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u)

Maksu par vidējās izglītības ieguvi izglītības iestādē sedz no valsts un/vai pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.