Vidējās izglītības tālmācības programma bez mācību maksas Rīgas 84.vidusskolā

Mūsdienu straujais dzīves temps, atšķirīgie dzīves un sociālie apstākļi, dzīvesvietas maiņa, attālums, arvien straujāka informācijas tehnoloģiju attīstība rada nepieciešamību un sekmē tādu izglītības ieguves formu izmantošanu, kas palielina izglītības pieejamību, ir atvērtas, inovatīvas, elastīgas un nodrošina iespēju mācīties neatkarīgi no atrašanās vietas un apstākļiem.

Viena no šādām izglītības ieguves formām ir tālmācība, visā pasaulē plaši izplatīta augstākajā izglītība. Pieprasījums pēc izglītošanās tālmācībā veicina šīs izglītības ieguves formas izmantošanu arī vispārējā vidējā izglītībā un pat pamatizglītībā.

Tālmācību kā vienu no izglītības ieguves formu veidiem Latvijā definē Izglītības likuma 1.panta 26.punkts: „Tālmācība — izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana”.

Tālmācība nevar un nedrīkst aizstāt tradicionālo izglītības ieguves formu klātienē, bet ir labs risinājums noteiktās dzīves situācijās un viens no veidiem izglītības pieejamības palielināšanai.

Ja ir iemesli, kuru dēļ Tu nevari mācīties klātienē, ja Tu apzinies savas vajadzības, esi patstāvīgs, uzņemies atbildību par savu izglītošanos, ja Tu vēlies turpināt mācības un iegūt vidējo izglītību, tad tālmācība ir veids Tavu vajadzību realizēšanai.

Kā un kur to izdarīt? Nāc pie mums – uz Rīgas 84.vidusskolu – un mācies tālmācībā vidējās izglītības iegūšanai. Mēs piedāvājam jaunu licencētu tālmācības vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu bez mācību maksas (programmas kods 31011013, Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011.gada 7.jūlijā izsniegta vispārējās izglītības programmas licence Nr. V-4462).

Tā ir iespēja Tev iegūt vidējo izglītību dzimtajā valodā, atrodoties arī ārpus Latvijas. Tā ir iespēja pašam plānot savu laiku, apvienot mācības ar darbu, ar savām aktivitātēm sportā, mākslā, mūzikā utt. Tā ir iespēja pēc tālumā pavadītiem gadiem atgriezties Latvijā ar jau iegūtu vidējo izglītību.

Rīgas 84.vidusskola ir skola ar trīsdesmit gadu pieredzi pamatizglītības un vidējās izglītības programmu realizēšanā. Skolā strādā profesionāli, zinoši, atsaucīgi un jauninājumiem atvērti pedagogi. Mūsu skolas absolventu zināšanas un sasniegumi ir apliecinājums tam, ka skola sniedz kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību.

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti esam izveidojuši tālmācības programmas e-mācību vidi ( Moodle), kura Tev būs pieejama, uzsākot mācības mūsu skolā. Svarīga nozīme programmas sekmīgai apguvei ir skolotāja un skolēna sadarbībai, bet jo īpaši paša vēlmei un motivācijai mācīties.

Ja gribi uzzināt vairāk un Tev ir radušies jautājumi par vidējās izglītības programmas apguvi mūsu skolā –

e-pasts: talmaciba@riga.lv

tālruņa nr.: 67572681