Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai


Dizains

8.-9. klašu izglītojamie piedalījās  nodarbību ciklā “Dizains” par Dizaina nozari un ar to saistīto visaptverošo un analītisko domāšanu, kas vērsta uz problēmu risināšanu laikmetīgām un inovatīvām metodēm.
Iepazinās ar Dizaina nozari visā tās daudzveidībā un guva priekšstatu par dizaina produkta – preces un pakalpojuma, pilnu dzīves ciklu no idejas līdz gatavam izstrādājumam veikala plauktā.
Izzināja krāsas optisko, psiho-fizioloģisko, emocionālo un simbolisko nozīmi. Krāsa kā terapija un materiāla vērtība. Iesaistījās aktivitātēs.


Tematiskā dienas nometne “Dari, domā, radi!”

Skolēnu brīvlaikā no 21.oktobra līdz 25.oktobrim skolā darbojās tematiskā dienas nometne ,,Dari, domā, radi!”, kurā izglītojamie īstenoja projektu darbu grupās, teorētiskās nodarbībās, integrējot zināšanas dabaszinībās, matemātikā, mājturībā un tehnoloģijās, sporta aktivitātēs, kustību spēlēs, iekļaujot fizisko spēju attīstīšanu. Tajā piedalījās 25 otro trešo klašu skolēni.

Viņi nometnes laikā iepazina Margaritas Stārastes pasakas varoni Zīļuku. Nedēļas laikā izglītojamie pētīja ozolu, zīmēja topogrāfiski karti, spēlēja spēles kopā ar Zīļuku, veidoja paši savas spēles. No koku zariem, diegiem, plastilīna un krāsainām lupatiņām tika veidoti Zīļuka draugi. Bērniem patika veidot rudens dekoru no koku lapām. Interesantas bija erudīta spēles “Vai esi gudrāks par Zīļuku?” Ar īstu aizrautību notika fotoorientēšanās skolas apkārtnē.
Darbos nedēļa aizritēja ātri. Skolēni atzina, ka nometne ļoti patika un labprāt tādā darbotos arī nākamreiz.


Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros Rīgas 84.vidusskolā 24., 25., 26.aprīlī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “No augļa līdz kārumam”. Pasākumā piedalījās visi 1.-3.klašu izglītojamie. Pasākumu vadīja SIA “GiLine for life” pārstāvis Māris Logins.

Pasākumā laikā skolēni uzzināja, kā SIA “GiLine for life” pārstāvim radās doma par savu uzņēmumu. Tāpat skolēniem tika pastāstīts un vizuāli parādīts, cik un kādu profesiju pārstāvji ir iesaistīti produkta tapšanā- sākot ar dārznieku, kurš rūpējas par augļu kokiem un beidzot ar konservatoru, kurš zina, kas jādara, lai auglis pārvērstos par sulu, sīrupu, konfekti. Skolēniem patika iejusties degustatora lomā, mēģinot uzminēt, no kāda augļa ir izgatavotas marmelādes. Bija jautri un interesanti. Beigās skolēni izgatavoja savu konfekti.

Atsauksmēs skolēni rakstīja, ka viņiem patika uzzināt jaunas profesijas, patika pašiem darboties, gatavojot savu konfekti, un patika arī minēt dažādas garšas.


 

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros aprīlī un maijā Rīgas 84.vidusskolas 1.-4.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties datorikas nodarbībās. Nodarbību laikā izglītojamie gan apguva teorētiskas zināšanas veicinot algoritmisko domāšanu, gan arī darbojās praktiski.


Veselā miesā – vesels gars!

Rīgas 84. viduskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Šī projekta ietvaros pavasara brīvlaikā 4. – 5.klašu skolēniem  bija iespēja piedalīties  Rīgas 84.vidusskolas organizētajā dienas nometnē “Veselīgs dzīvesveids”.

Nometnes ietvaros skolēniem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas par cilvēka garīgo un fizisko veselību. Neatņemama nometnes sastāvdaļa nenoliedzami bija sportošana.  Nometnē skolēni ieguva ne vien jaunas zināšanas, bet arī jaunus draugus, lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku sportojot, rotaļājoties, spēlējot spēles. Veicot dažādus grupu darbus – attīstīja savas sadarbības praspes, kā arī prasmi prezentēt un uzstāties auditorijas priekšā.

Nometnes beigās visus gaidīja jauks pārsteigums – sertifikāts par piedalīšanos “Veselīga dzīvesveida” nometnē, kā arī sporta somiņa ar Rīgas 84. vidusskolas logo.

Veselā miesā – vesels gars! Skolotājas –  Dace, Anika, Līga!

 


Radošās darbnīcas – gleznošana, kokapstrāde un metālapstrāde (4.-9.klasēm) ārpusstundu nodarbības

Vizuālās mākslas nodarbībās janvārī esam iepazinušies ar laikmetīgo mākslu, apmeklējot izstādes izstāžu zālē Arsenāls – “LNMM jaunieguvumi 21. gadsimts” un Reiņa Lismaņa izstādi “Mēģinājumi un kļūdas”. Skolēni ir iepazīstināti ar dažādu mākslinieku darbiem, kas tapuši no 2000. līdz 2017. gadam. Veiktas pārrunas par laikmetīgo mākslu (pildītas darbu lapas par redzēto izstādē), apspriests kā mākslinieki attēlo savas sajūtas, no mainīgiem skatupunktiem komentējot notiekošo, dažādi atsaucoties uz kolektīvo un personīgo vēsturi. Skicējuši dažādas laikmetīgas kompozīcijas.

Apmeklējot izstādi, skolēni ieguvuši prasmi iepazīst mākslas darbus dažādos aspektos – kā emocionāla pārdzīvojuma radītāju, kultūras vērtību laikmeta liecību. Iepazinās ar muzeja darbinieku profesijām –  no dežuranta līdz izstādes kuratoram, izstādes iekārtotājam u.c. Ieguvuši dažādas pieredzes kā uztvert apkārtējo pasauli, kā to pārveidot, kādus lēmumus pieņemt. Piedzīvotajam un jaunatklātajam var būt liela nozīme draugu izvēlē, personīgā stila izkopšanā, uzskatu veidošanā u.c.


Projekts “Nodarbības individualizētam mācību atbalstam dabas zinību apguvei 1.-4. klasēs”.

Eksperiments un pētījums ir darbošanās, izzināšana, eksperimentēšana, jaunu zināšanu un prasmju apguve. Fotogrāfijās piedāvājam ielūkoties mūsu pētnieku darba norisē un dažos rezultātos. Nodarbības laikā skolēni, eksperimentējot un vērojot demonstrējumu, cenšas izprast gaisa īpašības – izplešanos un saraušanos.  Dažas fotogrāfijas parāda nodarbības “Krāsu maisījuma sadalīšana” rezultātu, kur pētījām brūnās un zilās krāsas veidošanos. Eksperimenta nosaukums “Kāpjošā tinte”. Nodarbībās esam pētījuši un izzinājuši augu kapilāro sistēmu, kuru ļoti labi parāda ziediņš ar iekrāsotām ziedlapiņām.

Nodarbības vadīja sk. Mudīte


Rīgas 84. vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Šī projekta ietvaros rudens brīvlaikā 4. – 5.klašu skolēniem  bija iespēja piedalīties  Rīgas 84.vidusskolas organizētajā dienas nometnē “Veselīgs dzīvesveids”.
Nometnes ietvaros skolēniem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas par veselīgu uzturu, drošu vidi, par cilvēka garīgo un fizisko veselību. Neatņemama nometnes sastāvdaļa nenoliedzami bija sportošana.  Nometnē skolēni ieguva ne vien jaunas zināšanas, bet arī jaunus draugus, lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku sportojot, rotaļājoties, spēlējot spēles. Veicot dažādus grupu darbus – attīstīja savas sadarbības prasmes, kā arī prasmi prezentēt un uzstāties auditorijas priekšā.
Nometnes pirmajā dienā skolēni kopā ar skolotājiem izveidoja nometnes iekšējās kārtības noteikumus, spēlēja dažādas iepazīšanās un “ledlaužu” spēles, dienas otrajā pusē skolēni darbojās grupās un diskutēja par veselīgu dzīvesveidu.
Nometnes otrā diena bija “Netradicionālo spēļu diena”. Nometnes sportiskā daļa sākās ar iesildīšanos, skolēni tika iepazīstināti ar vispārattīstošu vingrojumu kompleksa izveidošanas pamatprincipiem. Pēc tam skolēni apguva stratēģijas spēli “Karogi”. Lielu interesi skolēnos radīja  arī spēle “Dodžbols”. Pēc tam sekoja sadarbības uzdevumi grupās. Dienas otrajā pusē sekoja nodarbības par veselīgu dzīvesveidu.
Nometnes trešajā dienā pirmā skolēnu grupa vadīja vispārattīstošo vingrojumu kompleksu. Sekoja  dažādas sadarbības spēles. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādiem videomateriāliem, sekoja grupu darbs un videomateriālu analīze, grupas darba prezentēšana.
Nometnes ceturtajā dienā otrā skolēnu grupa vadīja VAV kompleksu. Pēc tam skolēni piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs – spēlēja spēles, rotaļas un veica dažādus sadarbības uzdevumus. Sekoja informatīvs materiāls par veselīgu uzturu, skolēni atkārtoja veselīgas piramīdas pamatprincipus. Lielu izaicinājumu radīja grupu darbs, kur skolēni mēģināja sastādīt “Skolēna ēdienkarti 1 nedēļai”, pēc tam sekoja darba prezentācija.
Nometnes noslēguma diena, tāpat kā katrs rīts, sākās ar vispārattīstošo vingrojumu kompleksa vadīšanu. Sekoja sportiskas aktivitātes – rotaļas, stafetes, spēles. Lielu sajūsmu skolēnos radīja “Tautas bumbas” turnīrs. Dienas otrajā pusē skolēni turpināja veidot “Veselīga skolēna portretu”, pēc tam bija grupu darba prezentācija. Nometnes beigās visus gaidīja jauks pārsteigums – sertifikāts par piedalīšanos “Veselīga dzīvesveida” nometnē, kā arī sporta somiņa ar Rīgas 84. vidusskolas logo.
Veselā miesā – vesels gars! Tiekamies nākamajā nometnē jau pavasara brīvdienās!

Skolotāja Dace, Anika, Līga!

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikas apguvei 5.-6.klasēs

Spēlējam dažādas matemātiskās spēles, risinām dažādus uzdevumus

 

Paši veidojam spēles ar matemātiskām darbībām

 

Veidojam atbalsta materiālus katram skolēnam, ko izmantot mācību procesā

Radošās darbnīcas – gleznošana, kokapstrāde un metālapstrāde (4.-9.klasēm) ārpusstundu nodarbības

Vizuālās mākslas nodarbības ietver sevī plašu izteiksmes līdzekļu spektru – glezniecību, grafiku, tēlniecību, u.c., saskarsme ar vizuālo mākslu paplašina redzesloku, veicina radošo domāšanu vairāk nekā jebkurš cits brīvā laika pavadīšanas veids. Nodarbībās tiek radīta labvēlīga vide, veidojot uzvedības, savstarpējās saskarsmes un komandas darba iemaņas un prasmes.

Radošās darbnīcas – kokapstrāde un metālapstrāde (4.-9.klasēm)

Nodarbībās skolēni izgatavo gan dekoratīvus, gan praktiski izmantojamus priekšmetus, strādājot ar rokas darbarīkiem un uz stacionārajiem darba galdiem.