Uzņemšana vidusskolā

Vispārējās vidējās izglītības iestāžu piedāvātās vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi 2018./2019.m.g.

Rīgas 84. vidusskola 
Lielvārdes ielā 141, Rīgā, LV – 1082
Tālrunis 67572681, 67574690
e-pasts: r84vs@riga.lv

 

Izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (IP kods 31011011) – padziļināti angļu valoda vai matemātika; papildus psiholoģija vai tehniskā grafika;

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās uz 10. klasi notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījuma rezultātu (maksimālais punktu skaits – 60);

Iestājpārbaudījumu norises laikus Skola saskaņo ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un publisko skolas mājas lapā.

Piesakoties iestājpārbaudījumam uz 10.klasi, izglītojamais iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu, ne vēlāk kā vienu dienu pirms iestājpārbaudījuma.

Iestājpārbaudījums (tests) 2018. gada 11. maijā, plkst. 15:00

Iesnieguma veidlapu atradīsi šeit>>>

Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, izglītojamais uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Dokumentu pieņemšana

Dokumentus var iesniegt 18. un 19. jūnijā no plkst. 9:00 – 13:00

Uzņemšanas komisijas sēde 19. jūnijā plkst. 13:30.

Uzņemšanas rezultātu paziņošana- 19. jūnijā plkst. 15:00, skolas aktu zālē.

Iestāšanās iesnieguma veidlapu atradīsi šeit >>>

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi