ISIAC

Ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs

Ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs (ISIAC) ir Rīgas 84. vidusskolas struktūrvienība. Centrs darbojas no 2006./2007.m.g. saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošana ārpus izglītības iestādes” (www.likumi.lv) un skolas direktora apstiprinātu reglamentu. ISIAC nodrošina mācību organizēšanu Vidzemes priekšpilsētas dzīvojošiem izglītojamiem, kuri veselības stāvokļa dēļ:

 • ilgstoši (ilgāk par vienu mēnesi) nevar apmeklēt izglītības iestādi,
 • uzturas slimnīcā (ilgāk par divām nedēļām).

Mājas apmācības noteikšanai nepieciešami:

 • ārsta komisijas vai sertificēta ģimenes ārsta izsniegta izziņa,
 • skolas direktores pavadvēstule,
 • vecāku iesniegums,
 • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

Dokumenti jāiesniedz Kaņieru ielā 37 iepriekš pierakstoties pa tālruni 67037322.

 • pirmdienās 14:00-17:00,
 • otrdienās no plkst. 9:00-13:00,
 • trešdienās 9:00-13:00,
 • ceturtdienās 14:00-17:00,

Izglītojamo mācību organizēšanas mājas termiņš nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem. Termiņa pagarināšanas gadījumā izglītojamais veic atkārtotu veselības stāvokļa pārbaudi un atkārtoti iesniedz dokumentus pedagoģiski medicīniskā komisijā.

Centra pedagogi izglītojamo apmācību organizē individuāli mājās, kā arī grupās skolā. Grupās skolā tiek organizēta izglītojamo apmācība pēc mācību priekšmetu nodarbību saraksta.

Skolēnu apmācība tiek organizēta pēc individuālā apmācības plāna, kurš tiek sastādīts saskaņā ar skolēna veselības stāvokli un nepārsniedz 1.-4. kl. skolēniem 6 mācību stundas nedēļā, 5.-12 klašu skolēniem 8 mācību stundas nedēļā. ISIAC organizē izglītojamo vecāku sapulces, informatīvos pasākumus skolotājiem, lekcijas ilgstoši slimojošiem izglītojamiem.

ISIAC personāls

ISIAC vadītāja – Alīna Kovzele
Pieteikšanās uz sarunu /konsultāciju pa telefonu: 28393529

 Pedagogi: 

 • Māris Andžāns
 • Vineta Blanka
 • Evija Brauča
 • Maruta Caune
 • Rionija Regīna Cielava
 • Anda Geidāne
 • Sabīne Girgensone
 • Silvija Girgensone
 • Sarmīte Goldmane
 • Lidija Gūtmane
 • Ilze Kolka
 • Laimdota Mjankova
 • Anita Pēterkopa
 • Kristīne Ruka
 • Juris Sniķeris
 • Pjotrs Veļičko
 • Dace Vilerte
 • Zigurds Vīksniņš