Vadība

Vineta Misgirda- Rīgas 84. vidusskolas direktore

Ilva Pakalne
Direktora vietniece (1.- 4.kl.)

Vita Brazēviča
Direktora vietniece (5.- 12.kl.)

Gunita Boltre
Direktora vietniece  (informātikas un tālmācības jautājumos)

Sandra Nagle
Direktora vietniece  (mācību procesa organizācijas jautājumos)

Artūrs Šimkuns
Direktora vietnieks  (mācību procesa organizācijas jautājumos)

Inguna Upmane
Direktora vietniece (audzināšanas un ārpusstundu darbā);

Inga Čauna
Direktora vietniece (interešu izglītībā);

Laila Staļģe
Bērnu attīstības un izglītības centra (BAIC) vadītāja;

Alīna Kovzele
Ilgstoši slimojošu izglītojamo apmācības centra (ISIAC) vadītāja;

Inta Matisone
Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Maruta Eglīte
Sporta kompleksa vadītāja


Rīgas 84.vidusskolas
amatpersonu vai viņu pilnvaroto personu pieņemšanas laiks
mutvārdu iesniegumu iesniegšanai un izskatīšanai