Kontakts

Pilsoniskās iniciatīvas mācības “Iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros.

Izvērtējot 216  pieteikuma anketas, Rīgas 84. vidusskolas  komanda bija to laimīgo 123 skolu skaitā, kuras izvēlētas  projekta mācībām.

No 12.03. līdz 14.03. Rīgas 84. vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes komandai bija iespēja apmeklēt trīs dienu mācības Ādažos, lai padziļinātu savas zināšanas par līdzdalību, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu. Mācības vadīja JSPA neformālās izglītības mācību vadītājas Sigita un Santa. Tās bija interaktīvas, secīgas un ar aktīvu dalībnieku līdzdarbošanos. Pēc mācībām mūsu komanda ir soli tuvāk, pretendējot uz finansiālu atbalstu projekta īstenošanai.

Dalībnieku atziņa pēc mācībām:

Iepazinām jaunus cilvēkus, uzlabojām savas komunikācijas prasmes, stāstot savas domas un pieredzi, uzzinājām daudz jaunas saliedēšanās aktivitātes, kuras izmantosim klases un pašpārvaldes ietvaros, lai stiprinātu attiecības. Iemācījāmies kā rakstīt projekta pieteikumu. Ļoti novērtējam, ka mums bija šāda iespēja gūt neaizmirstamas atmiņas, zināšanas un draugus.

Tagad gan –  “Vajag tik rakt!”.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.


apr


att

Logo

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta „Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai ”Kontakts””

IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES DARBA PAŠANALĪZE. PROJEKTA AKTUALIZĒŠANA, ATBILDĪBAS SFĒRU SADALĪŠANA.

13. septembrī Rīgas 84. vidusskolā, izglītojamo pašpārvalde tikās sēdē, lai apspriestu un uzlabotu izglītojamo pašpārvaldes darbu, izstrādātu darba plānu 2023./2024.mācību gadam, izrunātu par projektu “Kontakts” .
Iesākumā bija “ledus laušanas “ spēle, kas radīja atvērtāku un drošāku gaisotni. Turpinājumā jaunieši izvērtēja izglītojamo pašpārvaldes līdzšinējo darbību, apzinājās stiprās un vājās puses. Tika ģenerētas idejas, kas varētu uzlabot skolas mikroklimatu. Katrai grupai bija oriģināli priekšlikumi – daži no tiem tiks realizēti jau šajā mācību gadā vai tuvākajā nākotnē. Pēc tam izglītojamo prezidente Laura Līva Kasparinska un viceprezidents Rainers Andžāns iepazīstināja ar projekta “Kontakts” mērķi, uzdevumiem, plānotajām aktivitātēm. Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki sadalīja atbildības sfēras un pienākumus, lai veiksmīgi varētu realizēt projektu “Kontakts”.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”. Projekts Nr. VP2023/3-33; PVM ID APS1394


JSPA atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”
projekta „Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai “Kontakts””
(Nr. VP2023/3-33; PVM ID APS1394)

Rīgas 84. vidusskolas Izglītojamo pašpārvalde  2022./2023.m.g. izstrādāja un iesniedza projektu, iegūstot 1200 Eur finansējumu projekta realizēšanai 2023./2024. m.g.

Projekta mērķis:
Izglītojamo psihoemocianālās  labbūtības stiprināšana.

Projekta mērķgrupa:
5. – 12. klašu izglītojamie, izglītojamo pašpārvalde.

Plānotie sasniedzamie rezultāti:

Projekta ietvaros tiks stiprināta izglītojamo pašpārvaldes komanda, kā rezultātā varēs aktīvāk piedalīties skolas vides uzlabošanā. 5. – 12. kl. izglītojamie iegūs izpratni par psihoemocionālās labbūtības nozīmi. Piesaistot speciālistus, izglītojamie iegūs izpratni par to, kā katrs var rūpēties par savu psihoemocionālo labbūtību. Piedaloties piedāvātajos pasākumos, izglītojamajiem būs iespēja lietderīgi un racionāli pavadīt laiku tiešā komunikācijā ar klases biedriem un vienaudžiem, kas stiprinātu piederību klases kolektīvam, skolas kopienai. Jūtoties piederīgi un psihoemocionāli droši, skolēni būs motivētāki arī mācīties.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros


Logo

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”
projektam „Programma “Kontakts” Rīgas vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēs”
(Nr. VP2022/3-25; PVM ID APS1101)

Projekta “Kontakts”  izvērtēšana, uzdevumu izvirzīšana.

Mērķis –  projektā jauniegūto prasmju un  zināšanu analizēšana un izvērtēšana. Prasme izvirzīt turpmākos stratēģiskos mērķus.

15.novembrī Rīgas 84. vidusskolā projekta ietvaros Izglītojamo pašpārvalde tikās pašpārvaldes sēdē, lai pārrunātu projektā paveikto, ieguvumus, kā arī to, kas būtu pašpārvaldē jāuzlabo.

Iesākumā bija diskusija “Kāds ir mans ieguldījums, lai projekts veiksmīgi varētu notikt?”. Pēc tam bija darbs grupās. Uzdevums bija analizēt projekta laikā veidotos materiālus, atlasīt svarīgo, kas palīdzētu pašpārvaldei attīstīties kā komandai, kuras idejas no “Līdzdalības pēcpusdienas” un “Jaunās komandas saliedēšanas” pasākumu veidotajiem materiāliem/aktivitātēm varētu iedzīvināt un realizēt skolas dzīvē. Katra grupa ar uzdevumu tika veiksmīgi galā. Grupas prezentēja savu darbu, atbildot uz 2 jautājumiem. Kādi bija ieguvumi, piedaloties projektā? Kādi ir nākotnes plāni pašpārvaldes darbībā, realizējot iegūto pieredzi, zināšanas idejas pēc projekta?

Pēc uzdevumu veikšanas skolēni secināja, ka dalība projektā bija ļoti noderīga.

Paldies visiem, kas piedalījās šajā projektā un palīdzēja Izglītojamo pašpārvaldei!

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”. Projekts Nr. VP2022/3-25; PVM ID APS1101


Logo

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”
projektam „Programma “Kontakts” Rīgas vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēs”
(Nr. VP2022/3-25; PVM ID APS1101)

Izglītojamo pašpārvaldes saliedēšanās pasākums.

Mērķis – izprast sadarbības un komandas darba nozīmi. Aktualizēt darbu komandā. Spēja prezentēt sevi un iepazīstināt ar sevi. Prasme sastrādāties un būt drosmīgam.

9. novembrī Rīgas 84. vidusskolā projekta ietvaros Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki tikās neformālā gaisotnē pasākumā “Izglītojamo pašpārvaldes saliedēšanās”. Bija prieks atkal satikt mentoru Rinaldu Rudzīti, kurš iepriekšējā pasākumā 18.10. “Līdzdalības pēcpusdiena” stāstīja par pilsoniskās līdzdalības nozīmi, tās izpausmes veidiem, kādas ir jauniešu iespējas līdzdarboties skolā un ārpus tās. Pirmā aktivitāte bija “Kas es esmu?” – dalībnieki vairāk iepazina gan sevi, gan citu, veidojot pāros otra “spēka vairogu”. Tad sekoja aktivitāte “Kurš ātrāk?”. Katras komandas mērķis bija izdomāt labāko stratēģiju, kā ātrāk izlīst caur virves apli. Abām komandām izdevās paveikt šo izaicinājumu ar smiekliem, entuziasmu, gribasspēku un sadarbošanos. Pirmā pasākuma daļa noslēdzās ar kafijas pauzi.

Otrajā daļā bija darbs mazākās grupās. Uzdevums – prast komandā sadalīt lomas, lai pēc iespējas veiksmīgāk varētu paveikt nākamo izaicinājumu – pēc parauga uzcelt lego konstrukciju. Grupas meklēja alternatīvus risinājumus, vairāk koncentrējās darbam, stratēģiski domāja, kā arī mēģināja tikt galā ar stresa situāciju, kad bija pēdējās minūtes līdz uzdevuma beigām. Pēc tam katra grupa analizēja paveikto. Vēlāk katrs Izglītojamu pašpārvaldes dalībnieks pildīja testu, kā rezultātā uzzināja, kāds tipa cilvēks ir katrs. Tā pašpārvalde uzzināja vairāk, kāda tipa cilvēki piedalās pašpārvaldē, kas ir prioritārais strādājot kopā. Noslēgumā skolēni pildīja pēdējo kopīgo uzdevumu “Bumbiņa ceļo”. Vajadzēja izmantot stratēģisko domāšanu, uzticēšanos viens otram, protams, arī būt gatavam riskēt. Komanda izvērtēja savas labās un sliktās īpašības un secināja, kā to varētu risināt un uzlabot labklājību Izglītojamo pašpārvaldē. Tika aizvadīta emocijām bagāta un atraktīva pēcpusdiena. Paldies mentoram Rinaldam Rudzītim!

#projektskontakts


Logo

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”
projektam „Programma “Kontakts” Rīgas vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēs”
(Nr. VP2022/3-25; PVM ID APS1101)

LĪDZDALĪBAS PĒCPUSDIENA

Mērķis – izglītojamie izprot brīvprātīgā darba , līdzdalības nozīmi skolas attīstībā uz izglītojamo labbūtības sekmēšanā. Izglītojamo pašpārvalde informē izglītojamos par mērķiem, uzdevumiem, darba plānu, par iespēju iesaistīties komandā.

18. oktobrī Rīgas 84. vidusskolā projekta ietvaros Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki, 8. – 12. klašu pārstāvji, skolotāji, absolventi tikās neformālā gaisotnē pasākumā “Līdzdalības pēcpusdiena”.

Patiess prieks bija satikt skolas absolventus – Elizabeti Misgirdu un Kristoferu Valleru, kuri dalījās savos pieredzes stāstos par brīvprātīgo darbu, par darbošanos pašpārvaldē un savu karjeras izaugsmi.
Pēc tam mentors Rinalds Rudzītis stāstīja par pilsoniskās līdzdalības nozīmi, tās izpausmes veidiem, kādas ir jauniešu iespējas līdzdarboties skolā un ārpus tās.
Pēc nelielas kafijas pauzes dalībnieki darbojās grupās, kur diskutēja par to, ko un kā jaunieši iegūst darbojoties pašpārvaldē, kā jauniešu līdzdalība sekmē skolas attīstību un ietekmē labbūtību.
Noslēgumā Izglītojamo pašpārvalde iepazīstināja ar savu darba plānu, kā arī par iespēju iekļauties skolas Izglītojamo pašpārvaldes komandā.
Jaunieši atzina, ka ir ļoti svarīgi šāda veida pasākumi, kur neformālā gaisotnē satiekas dažādu klašu pārstāvji, kuri informāciju nodos tālāk savās klasēs. Iegūtās zināšanas un līdzdarbošanās turpmāk rosinās jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Jaunieši arī izrādīja interesi iesaistīties skolas Izglītojamo pašpārvaldes komandā.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.
Projekts Nr. VP2022/3-25; PVM ID APS1101

Ieskatu pasākuma norisē vari apskatīt arī šeit>>>

att

 

Logo

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”
projektam „Programma “Kontakts” Rīgas vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēs”
(Nr. VP2022/3-25; PVM ID APS1101)

Rīgas 84. vidusskolas Izglītojamo pašpārvalde  2021./2022.m.g. izstrādāja un iesniedza projektu, iegūstot 1000Eur finansējumu projekta realizēšanai 2022./2023. m.g.

Informāciju atradīsiet šeit>>>

Konkursa mērķis: ir stiprināt izglītības iestādes Izglītojamo pašpārvaldes attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Plānotais rezultāts:  izglītojamie  būs ieinteresētāki iesaistīties skolas attīstības procesā. Dalība projektā sniegs iespēju saliedētai, motivētai izglītojamo pašpārvaldes komandai piesaistot aktīvākos skolas jauniešus, līdzdarboties dažāda veida pasākumos, projektos un skolas dzīves pilnveidošanā. Lai rosinātu jauniešus vēl vairāk aizdomāties par līdzdalību un lojalitāti savai skolai, 8. – 12. klašu izglītojamajiem tiks veidota “Līdzdalības pēcpusdiena”.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas

2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros