Izsoles

Rakstiskas izsoles nolikums nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Lielvārdes 141 , telpa Nr.32 ar kopējo platību 22,88 m² (būves kadastra apzīmējums 0100 071 0188 001) (turpmāk – Telpas) un Telpām piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 071 0188) 2288/101631 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpas platībai, kas atbilst 85,08 m2 zemes platībai, (kadastra apzīmējums 0100 071 0207) 2288/1016310 domājamās daļas, kas atbilst 3,2 m2 , nomas tiesību izsolei.

Saistītā dokumentācija:

Nekustamā īpašuma nomas līgums_R84.vsk Lielvārdes ielā 141_22.88 kv.m

Pieteikums_R84.vsk Lielvārdes ielā 141_22.88 kv.m

Rakstiskas izsoles nolikums_R84.vsk_Lielvārdes iela 141_22.88 kv.m

Sludinajums_R84.vsk._Lielvārdes 141_22.88 kv.m


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lielvārdes ielā 141 (iznomājamā platība 1 m²),būves kadastra apzīmējums 0100 071 0188 001, nomas līgumu.

15.05.2019. Rīgas 84.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Lielvārdes ielā 141 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 071 0188 001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  – EUR 94,93 mēnesī, ar termiņu līdz 31.12.2021.


Paziņojums

06.12.2016.

Iznomāšanas komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus par karsto dzērienu automāta izvietošanu Rīgas 84. vidusskolā, pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas numurs 40003419037.


 

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Rīgas 84. vidusskolā

 

Dokumenta veids  Dokumenta lejupielāde
Sludinājums  adobe_pdf_document_01
Izsoles nolikums  adobe_pdf_document_01
Telpu nomas līguma projekts  adobe_pdf_document_01
Pieteikums  adobe_pdf_document_01