Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē

Fragments no 2015.gada 13.oktobra MK noteikumiem Nr. 591 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”

1. Izglītojamo pārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē, ja izglītojamais:

2. visos mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm, vai attiecīgi aprakstošo vērtējumu 1.–3. klasē normatīvajā regulējamā noteiktajos mācību priekšmetos;

3. ir saņēmis ne vairāk kā vienu pēcpārbaudījuma vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm (izņemot vispārējās vidējās izglītības programmu 10.–12. klasē);

4. ne vairāk kā divos mācību priekšmetos vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) vispārējās vidējās izglītības programmā ir saņēmis gada vērtējumu (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots), kas ir zemāks par četrām ballēm.

Apskatīt pilnu MK noteikumu Nr. 591 tekstu >>>