Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē

Fragments no 2022.gada 11.janvāra MK noteikumiem Nr. 11 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”

25. Izdarot attiecīgu ierakstu liecībā un izglītojamo mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā, izglītojamo ar
vadītāja rīkojumu pārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē, ja:
25.1. 1.–3. klases izglītojamais mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetu noteiktajos sasniedzamajos
rezultātos (izņemot mācību priekšmetus vai sasniedzamos rezultātus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir
saņēmis vērtējumus vai pēc noteikto papildu mācību pasākumu un pēcpārbaudījumu norises nav saņēmis
pamatotu pedagoģiskās padomes ieteikumu par atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē;
25.2. 4.–8. klases izglītojamais mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetos (izņemot mācību
priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm, vai
ne vairāk kā viena mācību priekšmeta pēcpārbaudījumā ir saņēmis vērtējumu, kas ir zemāks par četrām
ballēm;
25.3. 10.–11. klases izglītojamais mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetos (kursos) (izņemot
mācību priekšmetus (kursus), no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par
četrām ballēm.

Apskatīt pilnu MK noteikumu Nr.11. tekstu >>>