Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamā mācību sasniegumi tiek vērtēti:

  1. 1. – 3. klasēs vērtē apguves līmeņos.
  2. Izglītojamā mācību sasniegumus 4.klasē visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā.
  3. Izglītojamā mācību sasniegumus 5.-9.. klasē vērtē 10 ballu skalā.
  4. Centralizētos eksāmenus 9. klasēs vērtē procentos. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās pamatizglītības sertifikātā.
  1. Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā.
  2. Centralizētos eksāmenus vērtē procentos. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.