Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamā mācību sasniegumi tiek vērtēti:

  • Pamatizglītībā – saskaņā ar 12.08.2014. MK noteikumiem Nr. 468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”
  1. Izglītojamā mācību sasniegumus 1. klasē vērtē aprakstoši.
  2. Izglītojamā mācību sasniegumus 2. un 3. klasē matemātikā, latviešu valodā un 3. klasē angļu valodā vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību sasniegumus vērtē aprakstoši.
  3. Izglītojamā mācību sasniegumus 4.klasē visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā.
  4. Izglītojamā mācību sasniegumus 5.-9.. klasē vērtē 10 ballu skalā.
  • Vispārējā vidējā izglītībā – saskaņā ar 21.05.2013. MK noteikumiem Nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”
  1. Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā.
  2. Centralizētos eksāmenus vērtē procentos. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.