Informācija par līdzmaksājuma līguma slēgšanu ar ēdinātājiem

Cienījamie vecāki!

Ar 01.10.2022. stājas spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas nosaka, ka izglītojamo vecākiem  ar savu līdzmaksājumu  jāpiedalās ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanā, ja izglītojamais neatbilst lēmumā noteiktajām sociālajām grupām brīvpusdienu saņemšanai (Rīgas domes lēmums un saistošie noteikumi pieejami elektroniskajā žurnālā E-klase sadaļā Jaunumi – Svarīgi. Par skolēnu ēdināšanas jautājumiem 2022./2023.m.g.)

Rīgas domes 24.08.2022. saistošajos noteikumos Nr.153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, ir noteikts pienākums vecākiem slēgt līdzmaksājuma līgumu ar ēdinātāju un veikt norēķinus bezskaidras naudas veidā, lai tiktu piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai.

Līdzmaksājuma līgums ar ēdinātāju nav jāslēdz, ja izglītojamais atbilst saistošajos noteikumos noteiktajai sociālā statusa grupai, kurai noteikts pilns pašvaldības finansējums (brīvpusdienas).

Obligāts pienākums visu izglītojamo vecākiem ir pusdienu kavējumu pieteikšana līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00.

Rīgas 84.vidusskola ir noslēgusi pakalpojuma līgumu ar ēdinātāju SIA FRISTAR.

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu ēdināšanas pakalpojumu līgumu un norēķinu ar izglītojamo vecākiem elektronisku apstrādi, ēdinātāji sadarbībā ar pakalpojuma izstrādāju ir izveidojuši platformu “Pusdienlaiks.lv”, kur vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt bērna kavējumu gadījumos, kad nav nepieciešams ēdināšanas pakalpojums (līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00).

Līguma noslēgšanas veidi:

  1. Līguma slēgšana e-platformā “Pusdienlaiks.lv” – distances līgums

Saite portālam ar video pamācību:

https://pusdienlaiks.lv/

  1. Līguma slēgšana, izmantojot e-parakstu:

Skolas mājas lapā (www.r84vs.lv) sadaļā Vecākiem – Skolēnu ēdināšana – lejupielādē līguma projektu (skolas mājas lapā līguma projekts tiks ievietots līdz 26.09. dienas beigām), līgumu papildina ar nepieciešamo informāciju un nosūta ēdinātājam uz e-pastu gramfristar@inbox.lv. Ēdinātājs pārbauda datus, paraksta līgumu ar e-parakstu un nosūta to vecākam (bērna likumiskajam pārstāvim). Vienlaikus jāvienojas par rēķina saņemšanas kārtību – e-pastā vai pa pastu.

  1. Līguma slēgšana papīra formātā:

Jāinformē klases audzinātājs par nepieciešamību slēgt līgumu papīra formā. Ēdinātājs sadarbībā ar skolu veic papīra līgumu sagatavošanu. Kad līgums būs saņemts, tas jāpapildina ar nepieciešamo informāciju, pašrocīgi jāparaksta un jānodod klases audzinātājam. Parakstot līgumu, jānorāda rēķina saņemšanas kārtība – e-pastā vai pa pastu.

Papīra līguma slēgšana un rēķina saņemšana pa pastu var būt maksas pakalpojums saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi.