Īstenošanas plāns

Izglītības programma paredz grupu konsultācijas, individuālās konsultācijas klātienē un/vai neklātienē, ieskaites klātienē un/vai neklātienē.

Mācību satura apguvei izmanto Valsts izglītības satura centra apstiprināto mācību literatūru un izglītības iestādes izveidotos mācību materiālus.

Katrā mācību priekšmetā ir noteikts obligāto ieskaišu skaits katram mācību priekšmetam:

  1. ieskaites tiek kārtotas skolas e-mācību vidē un/vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pēc darba izpildes izglītojamais ne ilgāk kā septiņu darba dienu laikā saņem iegūto vērtējumu e-klases žurnālā;
  2. ieskaites var kārtot arī klātienē izglītības iestādē.

Ieskaites kārto saskaņā ar ieskaišu grafiku. Termiņu ieskaites veikšanai nosaka pedagogs.