Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 84. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu un Vispārējās izglītības likuma 39. panta otro daļu, 41.pantu, pārejas noteikumu 52. punkta trešo apakšpunktu un 53.punktu

 I Vispārīgie jautājumi

 1.  Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 84. vidusskolas (turpmāk – Skola) vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk – izglītības programma).
 2. Skolas 10.klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību.
 3. Skolas 11. un 12.klasē uz brīvajām vietām konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir saņēmuši liecību par 10. vai 11. klasi.
 4. Skolas 11. un 12.klasē uzņem izglītojamos, ja iepriekš apgūtie mācību priekšmeti sakrīt ar izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetiem vai līdz Skolas noteiktam termiņam izglītojamie ir nokārtojuši pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus nav apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.
 5. Komplektējot klases, Skola ievēro Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) noteikto kārtību.

II Izglītojamo uzņemšana un dokumentu iesniegšana

 1. Skolas izglītības programmas 10.klasē izglītojamais tiek uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā:

6.1. centralizēto eksāmenu par vispārējo pamatizglītību vidējo rezultātu (procentos);
6.2. vienādu konkursa rezultātu gadījumā, ņem vērā izglītojamā iepriekš iegūtajā izglītības dokumentā norādīto vidējo vērtējumu mācību priekšmetos (vērtējumu pārvēršot procentos, piemēram, vidējais vērtējums 7 – 70 procenti).
6.3. izglītojamā iepriekš iegūtajā izglītības dokumentā norādīto vidējo vērtējumu mācību priekšmetos procentos, ja izglītojamais ir bijis atbrīvots no centralizētajiem eksāmeniem.

 1. Skolas izglītības programmas 11. un 12.klasē izglītojamais tiek uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā liecībā par 10. vai 11.klasi norādīto vidējo vērtējumu mācību priekšmetos.
 2. Uzņemšanas komisija izveido pretendentu sarakstu konkursa rezultātu secībā uzņemšanai izglītības programmā.
 3. Uzņemšanas komisija informē pretendentu Skolas tīmekļa vietnē www.r84vs.lv un izvieto informāciju Skolas informatīvajā stendā par uzņemšanu izglītības programmā (informāciju publicē kodēti pēc izglītojamajiem izsniegtajiem kodiem) ne vēlāk kā divas darba dienas pēc pretendentu saraksta izveides.
 4. Izglītojamo uzņem Skolā atbilstošā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
 5. Attiecīgās klases tiek komplektētas, ievērojot izglītojamo iegūto rezultātu konkursā, atbilstoši vietu skaitam klasē.
 6. Komisija var ieteikt kandidātus uzņemšanai izglītības programmā, ņemot vērā konkursa rezultātus. Kandidāts var pretendēt uz uzņemšanu izglītības programmā, ja:

12.1. kāds no izglītojamajiem neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus uzņemšanai Skolā;
12.2. kāds no uzņemtajiem izglītojamajiem izstājas no Skolas.

 1. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas dokumentu iesniegšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Skolas direktora rīkojumā noteiktajā termiņā.
 2. Ja dokumenti direktora rīkojumā noteiktajā termiņā nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

Noslēguma jautājumi

 1. Noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2023.gada 20. aprīļa Rīgas 84.vidusskolas Iekšējos noteikumus Nr.VS84-23-1-nts „Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 84. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā”.

Direktore V. Misgirda