Jēgpilnie mājas darbi

Skolas dalība projektā „Jēgpilnie mājas darbi”

No 2016. gada mūsu skola ir iesaistījusies RD atbalstītajā projektā “Jēgpilnie mājas darbi”.
Projekta mērķis – izvērtēt mājas darbu vietu un lomu jēgpilnā mācību procesā, noskaidrot, cik daudz laika bērni pavada, pildot mājas darbus, un sekmēt daudzpusīgu kompetenču attīstību mācību sasniegumu paaugstināšanai.

Projekta ietvaros galvenie uzdevumi:

 1. Apzināt līdzšinējo mājasdarbu uzdošanas un pārbaudīšanas praksi, lai to mainītu atbilstoši bērnu vajadzībām un mūsdienu izglītības tendencēm;
 2. Izstrādāt un ieviest praksē jēgpilnu mājasdarbu stratēģijas;
 3. Veicināt izglītojamo sasniegumu motivācijas attīstību, lai uzlabotu mācību sasniegumus un sekmētu izglītotu un radošu jauniešu skaita pieaugumu;
 4. Apgūt un praksē ieviest Somijas izglītības sistēmas pieredzi mājasdarbu izmantošanā mācību procesā.

Projekta īstenošanas plāns:

 1. 2016. gada oktobris – uzsākts pētījums par mājasdarbu pildīšanas paradumiem, laiku 7.-12. klašu grupā (veikta anketēšana – skolēnu, pedagogu, vecāku);
 2. 2016. gada oktobris – tikšanās ar projekta koordinatoriem;
 3.  2016. gada novembris – decembris – uzsākts pētījums par mājasdarbu vietu un lomu 10.-12. klašu izglītojamo grupā;
 4. 2016. gada decembris – organizētas apmācības skolas pedagogiem portāla Uzdevumi.lv izmantošanā mācību procesā;
 5. 2017. gada janvāris – iegūto rezultātu izvērtējums un tālāko uzdevumu izvirzīšana;
 6. 2017. gada 15.-17. februāris – iepazīties ar Somijas izglītības sistēmas pieredzi mājasdarbu izmantošanā mācību procesā;
 7. 2017. gada februāris, marts – izstrādāt stratēģiju sabalansētu mājas darbu ieviešanai mācību procesā.

Sagaidāmie rezultāti:
Aprobēta Somijas pieredze jēgpilnu mājasdarbu izmantošanā mācību procesā. Sekmēta izglītojamo pozitīvas attieksmes pret mācībām veidošanās, kas nodrošinās izglītojamo motivāciju mācīties, pilnveidot savas zināšanas un attīstīt nepieciešamās kompetences. Sekmēta skolotāju motivācija strādāt radoši un inovatīvi, lai veidotu pozitīvu vidi skolā un sekmētu izglītojamo pozitīvas pašizjūtas attīstību. Sekmēta izglītojamo sasniegumu motivācijas attīstība, kas veicina viņu vēlmi mācīties un būt atbildīgiem par saviem sasniegumiem. Izstrādāts un praksē pārbaudīts pedagoģiskās darbības modelis, kurā mājas darbu loma mainās, kļūstot par jēgpilnas mācīšanās sastāvdaļu. Sekmēta vecāku izpratne par mācīšanās procesa nosacījumiem. Aktualizēts mācību priekšmetu saturs. Iegūti objektīvi dati iesākto izmaiņu tālāk virzībai.