Programmas Uzdevums

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

  • Izglītības programmas kods 31011013
  • Licences Nr. V-4462
  • Licences izdošanas datums 07.07.2011.

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienē un neklātienes tālmācības formā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ) un kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.