Rīgas 84.vidusskolas pedagogi piedalās digitālo mācību materiālu izstrādē

ESF_pilnais_kr IZM1

Šī gada jūlija sākumā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludināja projektu konkurss inovāciju īstenošanai izglītībā, aicinot izglītības iestādes, pašvaldību izglītības pārvaldes, biedrības, nodibinājumus un pedagogu asociācijas iesniegt idejas elektronisko mācību materiālu izstrādei, kā arī veikt šo materiālu izstrādi.

Rīgas 84.vidusskola izstrādāja un iesniedza konkursā divus projektus – „Pirmie interaktīvie soļi sākumskolā” un „Interaktīvais palīgs tālmācībā”. Konkursā tika iesniegti vairāk nekā 200 projekti, no kuriem VIAA atbalstīja 24 projektus, tai skaitā abus Rīgas 84.vidusskolas projektus.

Projekta „Pirmie interaktīvie soļi sākumskolā” galvenie mērķi bija – izstrādāt elektronisku mācību materiālu, kas atvieglotu 1.-4.klašu izglītojamiem zināšanu un prasmju apguvi, izmantojot mācību procesā jaunākās tehnoloģijas, kā arī sniegtu iespēju 1.-4.klašu pedagogiem plaši un efektīvi izmantot jaunākās tehnoloģijas mācību procesā, panākot būtisku izglītības kvalitātes kāpumu.

Projekta laikā tika izstrādāts interaktīvs mācību materiāls 1.-4.klasei trijos mācību priekšmetos – matemātikā, dabaszinībās un latviešu valodā, kuru var izmantot gan pedagogi mācību stundās, gan izglītojamie, strādājot individuāli. Elektroniskais mācību materiāls tika izstrādāts, balstoties uz mācību priekšmetu standartu pēc tēmu principa, sadalot pa mācību stundām. Dažām tēmām pilnīgai tēmas apguvei tika paredzētas vairākas stundas. Ņemot vērā to, ka mācību tēmas katrā priekšmetā atkārtojas no 1. līdz 4.klasei, pedagogiem ir iespēja pielāgot mācību materiālu katrai klašu grupai atsevišķi.

Matemātikā tika izstrādāts elektronisks mācību materiāls 24 mācību stundām, dabaszinībās – 36 un latviešu valodā – 25 mācību stundām. Katrai stundai tika izstrādāts mācību stundas plāns, kas ļauj pedagogam (vai vecākam) izprast stundas gaitu un sasniedzamos rezultātus, prezentācija vai digitālais materiāls interaktīvai tāfelei – paredzēts lietošanai mācību stundā, audiovizuālais materiāls – paredzēts lietošanai individuāli (skolēns strādā mājās viens vai kopā ar vecākiem), darba lapa, kā arī elektronisks pašpārbaudes tests, kuru var izmantot gan zināšanu nostiprināšanai, gan iepriekš gūto zināšanu atkārtošanai.

Projekta „Interaktīvais palīgs tālmācībā” galvenais mērķis bija elektrisko mācību materiālu izstrāde vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu un mākslu jomu mācību priekšmetos to kvalitatīvai apguvei tālmācības formā, dodot iespēju jebkuram izglītojamajam neatkarīgi no viņa dzīves un darba vietas, izglītojamā vecuma, veselības stāvokļa, sociālajiem un citiem apstākļiem, individuālā mācību tempa un vajadzībām iegūt vidējo izglītību. Ideja balstīta uz skolas pieredzi tālmācības programmas realizēšanā un arvien pieaugošo pieprasījumu pēc izglītības ieguves iespējām attālināti, kā arī skolas ilggadējo darbu (skolā ir Ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs), nodrošinot izglītību ilgstoši slimojošiem izglītojamiem, kuriem nav iespēju piedalīties mācību procesā klātienē.

Projektā ietvaros tika izstrādāti elektroniskie mācību materiāli sešos mācību priekšmetos – Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, filozofija, ģeogrāfija, literatūra un vizuālā māksla, katrā mācību priekšmetā izstrādājot sešas tēmas atbilstoši vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartam, savukārt katra tēma sadalīta apakštēmās atbilstoši mācību priekšmeta obligātajam saturam.

Elektroniskie mācību materiāli sastāv no tekstuāla materiālā, darba lapām, prezentācijām, attēliem, teorijas jautājumu skaidrojumiem, kas papildināti ar piemēriem, lai izglītojamais apgūtu ar reālo dzīvi saistītu mācību saturu, tādējādi attīstot dzīvei nepieciešamās prasmes. Mācību materiālos iekļauti pašpārbaudes jautājumi, interaktīvi testi un uzdevumi zināšanu pārbaudei. Elektroniskajos mācību materiālos izmantoti arī video un audio materiāli (pedagoga dzīvais vārds, ieinteresēšana, motivēšana, komentāri, skaidrojumi, praktiska darbība utt.). Video un audio materiāli projekta ietvaros veidoti sadarbībā ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA), kas nodrošināja kvalitatīvu aparatūra filmēšanai, kā arī profesionālus darbinieki video un audio materiālu apstrādei.

Neskatoties uz to, ka projektu izstrādei atvēlētais laiks bija visai īss – no 03.septembra līdz 16.novembrim, abi projekti ir sekmīgi pabeigti un ir publicēti interneta vidē.

Projektu īstenošanu finansēja LR Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra. Elektroniskie mācību materiāli ir pieejami ikvienam interesentam un bez maksas.

<<<Projekta „Pirmie interaktīvie soļi sākumskolā” materiālus vari aplūkot šeit>>>