Vērtēšanas Kritēriji

Izglītojamo iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus, kārtību un obligātos valsts pārbaudījumus nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs atbilstoši mācību priekšmeta programmai.

Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti e-žurnālā.

Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība. Obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē nosaka Ministru kabinets ( MK noteikumi nr.11).

Par izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.