Skolēnu Edināšana

2018./2019.mācību gadā ēdināšanas pakalpojumus skolā sniedz SIA “FRISTAR”

Ēdnīcas darba laiks
Darba dienās no plkst. 800 līdz 1530

No valsts un pašvaldības finansējuma 2017./2018.mācību gadā ēdināšana tiek nodrošināta 1. – 9.klašu izglītojamajiem.
SIA “ Fristar” piedalās valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmā augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm.

Piena programma no 16.10.2017. Pienu 1. – 9.klašu izglītojamajiem piegādā no SIA “ Elpa” 3 reizes nedēļā (pirmdienā, otrdienā, ceturtdienā).
Augļu, dārzeņu programma no 01.11.2017. 1. – 9.klašu izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Samaksa par pusdienām un launagu
– 4.klašu izglītojamajiem launags – 0,57 eiro.
– 12.klašu izglītojamajiem maksa par pusdienām – kompleksās pusdienas – 1,42 eiro, izvēles pusdienas – saskaņa ar izcenojumiem ēdienkartē.

 SIA “FRISTAR” rekvizīti
SIA ” Fristar ”
Reģ. nr. 40003658252
Biķernieku iela 4, Rīga, LV-1039
A/S „Swedbank”
Kods: HABALV22
LV60HABA0551006227404

Veicot naudas iemaksu kontā par 1. – 4.klašu launagu, maksājuma uzdevumā jānorāda:
skola, klase, bērna vārds, uzvārds, laika periods, par kuru tiek veikta samaksa

SIA “FRISTAR” kontakti
tālrunis: 67459146, 27041430
e-pasts: fristar@inbox.lv