ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

Projekts realizēts līdz 2023. gada 31. maijam


EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts
“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

Rīgas 84. vidusskola piedalās ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātēs ilgtspējīgas un mērķtiecīgas individuālās pieejas veidošanai skolā, izglītības pakalpojumu daudzveidības un piemērotības izglītojamo vajadzībām un iespējām nodrošināšanai ilgtermiņā un izglītojamo sasniegumu veicināšanai, kā arī pedagogu profesionālās izaugsmes sekmēšanai.

Projekta mērķis: Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Galvenās darbības:

  1. Ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei ārpusstundu pasākumos.

Plānotie rezultāti: Projekta īstenošanas rezultātā būs izstrādāta un ieviesta izglītojamo vajadzībām atbilstoša individuālā pieeja mācību sasniegumu veicināšanai – ieviestas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošināta alternatīva neformālās izglītības pasākumu kopa (tematiskās nometnes, konkursi, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā) u.c.), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi.
Latvijas izglītības sistēmas pārmaiņu laikā ceļā uz kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi, skolu tīkla optimizāciju, pedagoga lomas maiņu un nepieciešamību padarīt vispārējo izglītību pieejamu katram izglītojamam, arī mūsu skolai ir būtiski iesaistīties izglītojamo individuālo kompetenču attīstības aktivitātēs un veicināt skolas gatavību pārmaiņām.

Projekta aktivitātes 2021./2022.m.g. un 2022./2023.m.g.

Pasākuma nosaukums Joma
Mācīšanās grupas :  
Latviešu valoda Multidisciplinārā
Literatūra un teātra māksla Multidisciplinārā
Sociālās zinības Multidisciplinārā
Matemātika STEM un vide
Ķīmija STEM un vide
Talantu programma:  
Angļu valoda Multidisciplinārā
Matemātika STEM un vide
Fizika STEM un vide
Ķīmija STEM un vide
Laborantu programma STEM un vide
Pedagoga palīgs/ Otrais pedagogs Multidisciplinārā
Pedagoga palīgs/ Otrais pedagogs STEM un vide
Interešu izglītība:  
LEGO STEM un vide
Datorika STEM un vide

Projekta aktivitātes 2019./2020.m.g. un 2020./2021.m.g. 

Pasākuma nosaukums Joma
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam mācību priekšmetu apguvei  Multidisciplinārā
Pedagoga palīgs  Multidisciplinārā
Papildu nodarbības dabazinībās STEM un vide
Papildu nodarbības matemātikā STEM un vide
Papildu nodarbības ķīmijā STEM un vide
Nodarbības lasītprasmes attīstībai Multidisciplinārā
Tematiskā dienas nometne ,,Dari, domā, radi.”  21.10.2019.-25.10.2019. 16.03.2020.-20.03.2020. Multidisciplinārā
Intelektuālo spēļu pēcpusdienas  Multidisciplinārā
Pulciņš – brīvā laika izmantošana praktiskai darbībai Multidisciplinārā

Projekta ietvaros no 2017. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. maijam skola īstenos izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plānu,  kas nosaka īstenojamās atbalstāmās darbības, to apjomu un sasniedzamos rezultātus.

Ar projekta aktivitātēm vari iepazīties šeit>>>