Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības tālmācības programmā

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību tālmācībā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ) un kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Vispārējās vidējās izglītības  tālmācības programma (12. kl.)

  • Izglītības programmas kods 31016014
  • Licences Nr V-3567
  • Licences izdošanas datums 10.08.2020

Saite uz mācību plānu>>>

Izglītības programmas obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts

Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības tālmācības programmā  2023./2024. mācību gada uz 12.klasi

Dokumentu iesniegšana

Uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības tālmācības programmā uz 2023./2024. mācību gadu uzsākam no 08.05.2023.

Uzņemšana izglītības programmā notiek saskaņā ar izglītības iestādes uzņemšanas noteikumiem „Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās”. (Saite būs pieejama 2023. gada pavasarī.)

Lai izglītojamo uzņemtu Skolas vispārējās vidējās izglītības tālmācības programmā, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumā norāda:

  1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  2. izvēlēto izglītības programmu;
  3. ērtāko saziņas veidu ar Skolu, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno vai uzrāda:

  1. Personu apliecinošu dokumentu;
  2. Iegūto izglītību apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;

Skolā iesniedz

Medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u).

Maksu par vidējās izglītības ieguvi izglītības iestādē sedz no valsts un/vai pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Iesnieguma veidlapu atradīsi šeit 12. kl. (pilngadīgiem)>>>

Vecāku iesnieguma veidlapa (nepilngadīgiem) >>>