Dalība projektos

att

Ieskatu pasākuma norisē vari apskatīt šeit>>>


Logo

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” 
projektam „Programma “Kontakts” Rīgas vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēs” 
(Nr. VP2022/3-25; PVM ID APS1101)

Rīgas 84. vidusskolas Izglītojamo pašpārvalde  2021./2022.m.g. izstrādāja un iesniedza projektu, iegūstot 1000Eur finansējumu projekta realizēšanai 2022./2023. m.g.

Informāciju atradīsiet šeit>>>

Konkursa mērķis: ir stiprināt izglītības iestādes Izglītojamo pašpārvaldes attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Plānotais rezultāts:  izglītojamie  būs ieinteresētāki iesaistīties skolas attīstības procesā. Dalība projektā sniegs iespēju saliedētai, motivētai izglītojamo pašpārvaldes komandai piesaistot aktīvākos skolas jauniešus, līdzdarboties dažāda veida pasākumos, projektos un skolas dzīves pilnveidošanā. Lai rosinātu jauniešus vēl vairāk aizdomāties par līdzdalību un lojalitāti savai skolai, 8. – 12. klašu izglītojamajiem tiks veidota “Līdzdalības pēcpusdiena”.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas

2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

 


Aptauja

Neklusee

Aicinām vecākus un skolēnus pievienoties sociālā projekta Neklusē sarunām par mobingu skolā

Vaitāk informācijas atradīsi šeit>>>


Sociālais projekts #Neklusē.

Neklusee

Mūsu skola ir viena no tām 103 iestādēm Latvijā, kas 2022./2023.m.g. mācību gadā uzsāk sadarbību ar sociālo projektu #Neklusē https://nekluse.lv/#par-projektu-lv
#Neklusē ir sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā.

Projekta ietvaros paredzētas dažādas izglītojošas un informatīvas aktivitātes visam skolas kolektīvam, skolēniem un vecākiem. Par tām informēsim  e – klasē katru mērķgrupu atsevišķi.

Projekta plānotās aktivitātes:

 • 08.Neklusē mācībās skolas personālam par mobingu – novēršanu un prevenciju.
 • Septembrī aptauja par mobingu skolas personālam, skolēniem, vecākiem.
 • 09. pl. 19.00 tiešsaistes pasākums vecākiem #Neklusē.
 • Septembris – maijs mobilā lietotne, kurā skolēni var ziņot par pāridarījumu un saņemt psihologa palīdzību.
 • 09. tiešsaistes pasākums skolēniem ar Nilu Saksu Konstantinovu
 • 10. un 26.10. pl.19.00 tiešsaistes pasākumi skolotājiem un vecākiem ar ārsti rezidenti psihoterapijā Lauru Valaini.
 • Maijā aptauja par mobingu skolas personālam, skolēniem, vecākiem.
 • Maijs – jūnijs – rezultātu izvērtējums.

Arī mēs ticam, ka kopā varam radīt laimīgāku dzīvi bērniem Latvijā! Aicinām ikvienu iesaisties projekta īstenotajās aktivitātēs!

KĀ RĪKOTIES MOBINGAGADĪJUMĀ?
SKOLĒNIEM
 
KĀ RĪKOTIES MOBINGA GADĪJUMĀ?
SKOLOTĀJIEM
 
KĀ RĪKOTIES MOBINGAGADĪJUMĀ?
VECĀKIEM
 

Mācību procesa plānošana atbilstoši jaunajam mācību saturam

Septembra sākumā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) izsludināja projektu konkursu “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. Savu pieteikumu konkursā iesniedza arī Rīgas 84.vidusskola. Projekta īstenošanai tika piešķirts finansiāls atbalsts. Projekta norises laiks – 2019.gada 14.oktobris līdz 2020.gada 30.septembris.

Lasīt vēl>>>


Rīgas 84. vidusskola  ir iesaistījusies Valsts izglītības satura centra organizētajā starptautiskā projektā “Mācīties Būt”, kura mērķis ir pilnveidot skolēnu sociāli emocionālās prasmes.
Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, kurā bērni iemācās saprast un pārvaldīt savas emocijas, veidot un uzturēt pozitīvas attiecības un pieņemt atbildīgus lēmumus. Šīs prasmes ir nepieciešamas ne tikai sekmīgam mācību procesam, bet arī mūsu bērnu labklājībai turpmākajā dzīvē.

Papildu informācija – https://visc.gov.lv/visc/projekti/learningtobe.shtml


EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts
“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

Rīgas 84. vidusskola piedalās ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātēs ilgtspējīgas un mērķtiecīgas individuālās pieejas veidošanai skolā, izglītības pakalpojumu daudzveidības un piemērotības izglītojamo vajadzībām un iespējām nodrošināšanai ilgtermiņā un izglītojamo sasniegumu veicināšanai, kā arī pedagogu profesionālās izaugsmes sekmēšanai.

Projekta mērķis: Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Galvenās darbības:

 1. Ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
 2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei ārpusstundu pasākumos.

Plānotie rezultāti: Projekta īstenošanas rezultātā būs izstrādāta un ieviesta izglītojamo vajadzībām atbilstoša individuālā pieeja mācību sasniegumu veicināšanai – ieviestas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošināta alternatīva neformālās izglītības pasākumu kopa (tematiskās nometnes, konkursi, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā) u.c.), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi.
Latvijas izglītības sistēmas pārmaiņu laikā ceļā uz kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi, skolu tīkla optimizāciju, pedagoga lomas maiņu un nepieciešamību padarīt vispārējo izglītību pieejamu katram izglītojamam, arī mūsu skolai ir būtiski iesaistīties izglītojamo individuālo kompetenču attīstības aktivitātēs un veicināt skolas gatavību pārmaiņām.

Projekta aktivitātes 2021./2022.m.g. un 2022./2023.m.g.

Pasākuma nosaukums Joma
Mācīšanās grupas :  
Latviešu valoda Multidisciplinārā
Sociālās zinības Multidisciplinārā
Matemātika STEM un vide
Ķīmija STEM un vide
Talantu programma:  
Angļu valoda Multidisciplinārā
Matemātika STEM un vide
Ķīmija STEM un vide
Laborantu programma STEM un vide
Pedagoga palīgs/ Otrais pedagogs Multidisciplinārā
Pedagoga palīgs/ Otrais pedagogs STEM un vide
Interešu izglītība:  
LEGO STEM un vide
Datorika STEM un vide

Projekta aktivitātes 2019./2020.m.g. un 2020./2021.m.g. 

Pasākuma nosaukums Joma
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam mācību priekšmetu apguvei  Multidisciplinārā
Pedagoga palīgs  Multidisciplinārā
Papildu nodarbības dabazinībās STEM un vide
Papildu nodarbības matemātikā STEM un vide
Papildu nodarbības ķīmijā STEM un vide
Nodarbības lasītprasmes attīstībai Multidisciplinārā
Tematiskā dienas nometne ,,Dari, domā, radi.”  21.10.2019.-25.10.2019. 16.03.2020.-20.03.2020. Multidisciplinārā
Intelektuālo spēļu pēcpusdienas  Multidisciplinārā
Pulciņš – brīvā laika izmantošana praktiskai darbībai Multidisciplinārā

Projekta ietvaros no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. maijam skola īstenos izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plānu,  kas nosaka īstenojamās atbalstāmās darbības, to apjomu un sasniedzamos rezultātus.

Ar projekta aktivitātēm vari iepazīties šeit>>>


ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.”

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 KAVPII

Rīgas 84. vidusskolas pedagogi un izglītojamie no 2017. gada 25. septembra līdz 2020. gada 31. augustam piedalīsies ES projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs. Mūsu skolā projekta darbu koordinēs un vadīs pedagogi karjeras konsultanti – Inga Dunke, Dace Vilerte un Ligita Timmermane. Projektā piedalīsies visi mūsu skolas izglītojamie.

Projekta finansējumu veido ESF finansējums un valsts budžeta finansējums.

Projekta mērķis:

 • uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās izglītības iestādē;
 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām
 • projekta ietvaros organizēt dažādas aktivitātes profesiju un nodarbinātības daudzveidības iepazīšanai.

Projektu īsteno VIAA sadarbībā ar RD IKSD un skolas pedagogiem karjeras konsultantiem, skolas pedagogiem un izglītojamajiem.

Ar projekta aktivitātēm vari iepazīties šeit>>>


Skolas dalība projektā „Jēgpilnie mājas darbi”

No 2016. gada mūsu skola ir iesaistījusies RD atbalstītajā projektā “Jēgpilnie mājas darbi”.
Projekta mērķis – izvērtēt mājas darbu vietu un lomu jēgpilnā mācību procesā, noskaidrot, cik daudz laika bērni pavada, pildot mājas darbus, un sekmēt daudzpusīgu kompetenču attīstību mācību sasniegumu paaugstināšanai.

Projekta ietvaros galvenie uzdevumi:

 1. Apzināt līdzšinējo mājasdarbu uzdošanas un pārbaudīšanas praksi, lai to mainītu atbilstoši bērnu vajadzībām un mūsdienu izglītības tendencēm;
 2. Izstrādāt un ieviest praksē jēgpilnu mājasdarbu stratēģijas;
 3. Veicināt izglītojamo sasniegumu motivācijas attīstību, lai uzlabotu mācību sasniegumus un sekmētu izglītotu un radošu jauniešu skaita pieaugumu;
 4. Apgūt un praksē ieviest Somijas izglītības sistēmas pieredzi mājasdarbu izmantošanā mācību procesā.

Projekta īstenošanas plāns:

 1. 2016. gada oktobris – uzsākts pētījums par mājasdarbu pildīšanas paradumiem, laiku 7.-12. klašu grupā (veikta anketēšana – skolēnu, pedagogu, vecāku);
 2. 2016. gada oktobris – tikšanās ar projekta koordinatoriem;
 3.  2016. gada novembris – decembris – uzsākts pētījums par mājasdarbu vietu un lomu 10.-12. klašu izglītojamo grupā;
 4. 2016. gada decembris – organizētas apmācības skolas pedagogiem portāla Uzdevumi.lv izmantošanā mācību procesā;
 5. 2017. gada janvāris – iegūto rezultātu izvērtējums un tālāko uzdevumu izvirzīšana;
 6. 2017. gada 15.-17. februāris – iepazīties ar Somijas izglītības sistēmas pieredzi mājasdarbu izmantošanā mācību procesā;
 7. 2017. gada februāris, marts – izstrādāt stratēģiju sabalansētu mājas darbu ieviešanai mācību procesā.

Sagaidāmie rezultāti:
Aprobēta Somijas pieredze jēgpilnu mājasdarbu izmantošanā mācību procesā. Sekmēta izglītojamo pozitīvas attieksmes pret mācībām veidošanās, kas nodrošinās izglītojamo motivāciju mācīties, pilnveidot savas zināšanas un attīstīt nepieciešamās kompetences. Sekmēta skolotāju motivācija strādāt radoši un inovatīvi, lai veidotu pozitīvu vidi skolā un sekmētu izglītojamo pozitīvas pašizjūtas attīstību. Sekmēta izglītojamo sasniegumu motivācijas attīstība, kas veicina viņu vēlmi mācīties un būt atbildīgiem par saviem sasniegumiem. Izstrādāts un praksē pārbaudīts pedagoģiskās darbības modelis, kurā mājas darbu loma mainās, kļūstot par jēgpilnas mācīšanās sastāvdaļu. Sekmēta vecāku izpratne par mācīšanās procesa nosacījumiem. Aktualizēts mācību priekšmetu saturs. Iegūti objektīvi dati iesākto izmaiņu tālāk virzībai.


Skolas dalība Rīgas domes un Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstītā
Rīgas pilsētas skolu projektā – veselību veicinošā skola
VESELS GUDRS LAIMĪGS

logo

2012. gada 15. maijā ar Rīgas domes lēmumu Nr. 4649 tika apstiprināta Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija „Vesels rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012. -2021. gadam.
No 2013. gada 8 Rīgas skolas, tajā skaitā mūsu skola, tika uzaicinātas piedalīties Rīgas domes un Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstītā Rīgas pilsētas skolu projektā – veselību veicinošā skola „Vesels, gudrs, laimīgs”.
Veselību veicinošas skolas mērķis ir atbildības uzņemšanās par veselību, rūpējoties par veselīgu vidi un dzīvesveidu, par galveno izvirzot dzīves prasmju un psihosociālās kompetences apguvi no bērnības. Lasīt tālāk>>>


Rīgas 84.vidusskolas pedagogi piedalās digitālo mācību materiālu izstrādē

ESF_pilnais_kr IZM1

Šī gada jūlija sākumā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludināja projektu konkurss inovāciju īstenošanai izglītībā, aicinot izglītības iestādes, pašvaldību izglītības pārvaldes, biedrības, nodibinājumus un pedagogu asociācijas iesniegt idejas elektronisko mācību materiālu izstrādei, kā arī veikt šo materiālu izstrādi.

Rīgas 84.vidusskola izstrādāja un iesniedza konkursā divus projektus – „Pirmie interaktīvie soļi sākumskolā” un „Interaktīvais palīgs tālmācībā”. Konkursā tika iesniegti vairāk nekā 200 projekti, no kuriem VIAA atbalstīja 24 projektus, tai skaitā abus Rīgas 84.vidusskolas projektus. Lasīt tālāk >>>


Mūsu skolas skolotāji piedalās elektronisko mācību materiālu izstrādē.

viaa_logo

Šovasar jūlija sākumā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludināja projektu konkursu inovāciju īstenošanai izglītībā, aicinot izglītības iestādes, pašvaldību izglītības pārvaldes, biedrības, nodibinājumus un pedagogu asociācijas iesniegt idejas elektronisko mācību materiālu izstrādei, kā arī veikt šo materiālu izstrādi.

Neskatoties uz to, ka jūlijs bija atvaļinājumu laiks, čakli strādājot, no mūsu skolas Valsts izglītības attīstības aģentūra tika iesniegti divi projektu pieteikumi – „Pirmie interaktīvie soļi sākumskolā” un „Interaktīvais palīgs tālmācība”.

Kopumā no šajā konkursā iesniegtajiem aptuveni 200 projektu pieteikumiem no visas Latvijas tika apstiprināti 24 digitalizācijas projekti. Liels bija mūsu prieks uzzinot, ka abi mūsu projekti ir guvuši VIAA atbalstu. Jāpiebilst, ka tikai trīs projekti ir Rīgas skolu iesniegtie projekti – divi no tiem mūsējie.

Šobrīd notiek intensīvs darbs pie projektu realizācijas. Abos šajos projektos ir iesaistīti 10 mūsu skolas skolotāji. Projektu rezultāts būs izstrādāti elektroniskie mācību materiāli latviešu valodā, dabaszinībās un matemātikā sākumskolas klasēs, kā arī literatūrā, vizuālajā mākslā, Latvijas un pasaules vēsturē, ekonomikā, filozofijā un ģeogrāfijā vidusskolas klasēs.Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu finansētais projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās ”.

Projekta ietvaros mūsu skolā veikti šādi energoefektivitātes pasākumi:

 • fasādes siltināšana un atjaunošana
 • logu, ārdurvju nomaiņa

Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta un Latvijas Republikas Vides ministrijas noslēgto līgumu par energoefektivitātes pasākumu veikšanu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās līdz 2010.gada 31.augustam plānotie būvdarbi tika pabeigti.


Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētais projekts „ Vispārējo izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”.

eraf

Projektu īstenoja Rīgas domes Īpašuma departaments.

Projekta ietvaros, lai nodrošinātu arī mūsu skolas pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tika izbūvēts panduss (uzbrauktuve), veikta atsevišķu durvju aiļu platuma pielāgošana, iekštelpu apdares darbi, speciālo tualešu un dušas telpu izbūvēšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Skolā veikta lifta izbūve nokļūšanai visos ēkas stāvos.
Projekta īstenošanas termiņš- 2010.gada decembris.


 Eiropas Struktūrfondu projekts “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

ESF_pilnais_kr

Projekta galvenais mērķis ir sekmēt vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošināt skolēnu sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās. Kā prioritārie mācību priekšmeti projektā noteikti: fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika un kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu valodām. Proje

kta laikā tiek uzlabota šo mācību priekšmetu metodika, veikts konsultatīvais darbs, kā arī rīkotas dažādas, ar prioritārajiem mācību priekšmetiem saistītas, aktivitātes, kurās iesaistās paši skolēni.

Projektā ir iesaistītas kopumā 125 Rīgas pilsētas izglītības iestādes un 2124 prioritāro mācību priekšmetu pedagogi: Centra rajonā 14 izglītības iestādes un 328 pedagogi; Ziemeļu rajonā 15 izglītības iestādes un 269 pedagogi; Zemgales priekšpilsētā 17 izglītības iestādes un 341 pedagogs; Kurzemes rajonā 19 izglītības iestādes un 381 pedagogs;
Vidzemes priekšpilsētā 29 izglītības iestādes un 409 pedagogi;
Latgales priekšpilsētā 31 izglītības iestādes un 396 pedagogi.

No mūsu skolas projektā piedalās 11 pedagogi (matemātika, bioloģija, ķīmija, fizika, angļu valoda)

Projekta īstenošanas termiņš 30.04.2008-31.08.2011.


Eiropas Struktūrfondu projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

ESF_pilnais_kr

No mūsu skolas projektā jau piedalījušies 49 dažādu mācību priekšmetu, atbalsta personāla un interešu izglītības pedagogi.

Projekta īstenošanas termiņš 09.11.2009 – 31.03.2012.


ERAF projekts “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošajās skolās”

eraf

Projekta ietvaros mūsu skolā labiekārtoti un aprīkoti ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām četri kabineti – matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas.

Projekta īstenošanas termiņš 01.07.2009-30.12.2011.


ERAF projekts “Uzņēmējprasmes veicināšana izglītībā”.

enterprisingself_logo

Uzņēmējspējas jeb kompetence ir cilvēka personisko dotību un īpašību kopums, kas nodrošina sekmīgu uzņēmējdarbību. Ietver: jaunrades un jauninājumu ieviešanas spējas, kontaktēšanās, organizatora un projektu vadīšanas spējas, spēju riskēt, uzņēmīgumu, lai savas idejas īstenotu darbībā. Uzņēmējspējas attīstās zināšanu, prasmju un pieredzes apguves procesā.

Uzņēmējdarbības izglītība ietver divus būtiskus aspektus:

Pirmais atspoguļo plašāku skatījumu, lai izglītība tiktu orientēta uz uzņēmējdarbībai raksturīgas attieksmes un prasmju attīstību, kas saistīta ar noteiktu cilvēka personisko īpašību kopuma veidošanu, bet nav tieši orientēta uz jaunu uzņēmumu veidošanu.

Otrs skar uzņēmējspēju kompetences attīstīšanas procesu k

atrā atsevišķā izglītības sistēmas pakāpē, saistot to jau ar konkrētu „mini-uzņēmumu” veidošanu un vadīšanu, jauniešu iesaisti noteiktā praktiskā nodarbē vienlaikus ar zināšanu apguvi, ievērojot principu – „mācīties darot”.

Projekts „Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland 2009 – 2011”paredz veicināt attieksmes maiņu pret uzņēmējdarbības izglītību, pieredzes apmaiņu un skolotāju apmācību, lai izglītība tiktu orientēta uz uzņēmējspēju kompetenču, attieksmes un prasmju attīstību visos izglītības līmeņos.

Mūsu skolas aktīvi līdzdarbojas projektā, esam organizējuši atvērto durvju dienu, uzņēmuši viesus no Zviedrijas, prezentējuši mūsu skolas paveikto projekta ietvaros. Mūsu skolas skolotāji piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos Igaunijā, Zviedrijā un Somijā.

Projekta īstenošanas termiņš 05.05.2009-30.12.2011


ERAF projekts “Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija”.

eraf

Projekta ietvaros skolai tika piegādāti 44 stacionārie datori, kā arī katrā mācību kabinetā nodrošināta piekļuve internetam.

Projekta realizācijas laiks 04.01.2010 – 30.12.2011